Elektronske usluge

Ovladavanje veštinama neophodnih za uspostavljanje i vođenje elektronskih usluga na Portalu eUprava.

Baze podataka

Produktivnije korišćenje postojećih aplikacija razvijenih u MS Access okruženju kao i osposobljavanje polaznika za korišćenje osnovnih tehnika definisanja i manipulisanja podacima pomoću SQL.

Etika i integritet

Upoznavanje državnih službenika sa vrednostima i standardima poželjnog ponašanja i jačanje njihovih kompetencija za prepoznavanje i rešavanje etičkih izazova u radnom okruženju.

Otkrijte svoje "najbolje ja"

Unapređenje znanja i veština polaznika za bolje razumevanje ličnih kapaciteta na temelju samoprocene i primene sopstvenih sposobnosti u radu, kao i shvatanje uloge i ponašanja koje pojedinci zauzimaju u timu i organizaciji.

Optimizacija administrativnih postupaka i zahteva

Proširivanje profesionalnih kapaciteta i unapređenje znanja i veština državnih službenika u pogledu kontinuirane optimizacije administrativnih postupaka i administrativnih zahteva, koje sprovode u svom radu, na zahtev privrednih subjekata i građana.

Javne politike - onlajn obuka

Razvijanje kapaciteta polaznika za kreiranje javnih politika, njihovo sprovođenje, praćenje, koordinaciju i analizu efekata javnih politika, izveštavanje, povezivanje sa budžetskim procesom kroz srednjoročno planiranje i utvrđivanje troškova javnih politika, kao sprovođenje javnih konsultacija i rasprave i izveštavanje o svim elementima procesa.

Koncept dobre uprave - onlajn obuka

Upoznavanje državnih službenika sa konceptom dobre uprave u kontekstu reforme javne uprave u Republici Srbiji i njenim značajem za ostvarivanje javne uprave kao servisa građana.

Orijentacija

Priprema polaznika za obavljanje dužnosti državnih službenika na položajima.

Ocena i praćenje kapitalnih projekata

Osposobljavanje učesnika za sveobuhvatno planiranje kapitalnih investicija, pripremu, implementaciju i praćenje implementacije, na osnovu Uredbe i Pravilnika, poštujući metodologiju programskog budžetiranja i uvezujući kapitalne investicije sa budućim planskim dokumentima i sektorskim politikama na osnovu Zakona o planskom sistemu.

Rodno odgovorno budžetiranje

Unapređenje znanja i veština polaznika za primenu ROB-a u postupku planiranja, izvršenja i izveštavanja o budžetu, u skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu.

Izvršenje budžeta

Unapređenje znanja polaznika za izvršavanje budžeta u skladu sa regulativom i deklarisanim ciljevima upravljanja budžetskim sredstvima.

e-Inspektor

Ovladavanje veštinama rada u informacionom sistemu eInspektor neophodnih za efikasno planiranje i sprovođenje nadzora nad subjektima/objektima nadzora.

Rad u centralnom informacionom sistemu za obračun primanja - ISKRA

Osposobljavanje učesnika za korišćenje svih funkcionalnosti Centralnog informacionog sistema za obračun primanja u javnom sektoru uključujući organizaciono upravljanje, kadrovsku administraciju, obračun primanja kao alata za održavanje podataka o zaposlenima na osnovu kojih će se vršiti obračun primanjau sistemu ISKRA.

Planiranje ličnog razvoja i karijere

Osposobljavanje državnih službenika za uspešno planiranje ličnog razvoja i karijere i preuzimanje odgovornosti za realizaciju karijernih ciljeva, kao i za aktivno uključivanje u interno tržište rada.

Kako da budemo kreativni

Razvijanje sposobnosti divergentnog mišljenja i ovladavanje alatima i tehnikama za istraživanje i generisanje novih ideja i pristupa u radu.

Politike EU - onlajn obuka

Sticanje i unapređenje znanja polaznika o osnovnim principima, merama i ciljevima javnih politika EU, kao i prednostima koje članstvo u EU donosi.

Interna finansijska kontrola - onlajn obuka

Cilj obuke je širenje svesti o značaju sistema finansijskog upravljanja i kontrole, kao i pomoć polaznicima u uspostavljanju i razvoju sistema finansijskog upravljanja i kontrole i njegovoj kvalitetnijoj primeni u praksi.

Finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru

Pružanje osnovnih informacija i predočavanje uloga pojedinca na poslovima za učestvovanje u uspostavljanju, održavanju i razvoju sistema FUK.

Rad u timovima putem IKT

Razvoj veština koje se odnose na postavljanje i deljenje informacija korišćenjem savremenih tehnologija kao što su računarstvo u oblaku, veb sastanci, onlajn aplikativni softver, društvene mreže, mobilna tehnologija i drugo.

Alati interne kontrole i upravljanje rizicima

Kroz praktičnu obuku, polaznici obuka će steći praktično znanje i iskustvo vezano za izradu dokumentacije koja olakšava uspostavljanje, praćenje i razvoj sistema FUK kod korisnika javnih sredstava (izrada Plana aktivnosti za uspostavljanje i razvoj sistema FUK (Akcioni plan), izrada Liste i Mape poslovnih procesa, Izrada Registra rizika, popunjavanje Godišnjeg izveštaja samoprocene o sistemu FUK i njegov smisao za unapređenje upravljanja u organizaciji.

Karijerno savetovanje

Osposobljavanje zaposlenih u jedinicama za upravljanje kadrovima za uvođenje u posao i sprovođenje postupka karijernog savetovanja u organi državne uprave.

MS Teams

Osposobljavanje polaznika za upravanje sastancima na daljinu, zajedničkom radu na datotekama i kolaboraciju upotrebom aplikacije MS Teams.

Analiza efekata propisa - put do kvalitetnih propisa

Unapređenje kapaciteta polaznika za sprovođenje adekvatne i sveobuhvatne analize direktnih i indirektnih efekata novih rešenja na privredu, građane i javnu upravu. Razumevanje značaja analize efekata u različitim fazama zakonodavnog procesa i povećanje odgovornosti državnih službenika za sprovođenje analiza efekata.

Tabelarne kalkulacije

Osposobljavanje zaposlenih za samostalnu izradu tabela i obradu podataka u tabelama kao i kreiranje i oblikovanje dijagrama i grafikona.

Instrument za pretpristupnu pomoć Evropske unije

Upoznavanje polaznika sa osnovnim elementima Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II i III), i njihovim razlikama, novine koje uvodi IPA III instrument, kao i pravilima i procedurama za programiranje i sprovođenje razvojne pomoći.

Upravljanje projektnim ciklusom

Sticanje znanja o svim fazama projektnog ciklusa, odnosno svim aktivnostima na realizaciji jednog projekta od identifikacije potrebe do evaluacije ostvarenih rezultata prema pravilima koja se primenjuju u okviru Evropske unije.

Pravo i procedure Evropske unije

Unapređenje znanja polaznika o osnovama institucionalne strukture Evropske unije, procesu donošenja odluka unutar nje, kao i pravnim mehanizmima na kojima se temelji funkcionisanje Evropske unije.

Upravljanje sobom

Osnaživanje polaznika za delotvornije upravljanje sobom kako bi postigli optimalan učinak na radnom mestu.

Power Point prezentacije

Osposobljavanje zaposlenih za samostalno kreiranje MS Power Point prezentacija putem kreiranja, formatiranja, izmene i pripreme prezentacije koristeći napredne alate koje su omogućene programom.

Obuka predavača

Razvoj i unapređenje kompetencija trenera za planiranje, izvođenje i evaluaciju obuka previđenih programima stručnog usavršavanja zaposlenih.

Osmišljavanje (dizajniranje) usluga

Povećan stepen spremnosti i kompetencija polaznika da transformišu svoje organe u odlične pružaoce usluga i da razumeju ulogu državnih službenika na položaju u takvoj transformaciji.

Anti-stres radionica

Ovladavanje tehnikama koje omogućavaju relativno brzo poboljšavanje fizičkog, mentalnog i emocionalnog stanja i doprinose stvaranju preduslova za kreiranje pozitivnog i stimulativnog radnog okruženja.

Obuka mentora

Razvijanje znanja, veština i stavova polaznika za preuzimanje uloge mentora u programu stručnog usavršavanja i osposobljavanja.

IPARD

Upoznavanje novozaposlenih sa osnovnim elementima, strukturom i procedurama IPARD Programa.

Rešavanje etičkih dilema

Razvoj i unapređenje veština rukovodilaca za negovanje etičkog postupanja i efikasno rešavanje etičkih dilema u radnom okruženju.

Članstvo u EU

Unapređenje kompetencija polaznika kako bi na delotvoran način učestvovali u transformaciji sistema državne uprave Republike Srbije na putu ka članstvu EU.

Transformacija načina upravljanja

Cilj modula je da podstakne donosioce odluka da izađu iz svoje zone komfora, da razmišljaju o širem sistemskom kontekstu koji prevazilazi njihova konkretna polja nadležnosti i da ih osposobi alatima za razmišljanje o budućnosti i unapredi njihovu saradnju širom javnog sektora.

Nepravilnosti u IPA kontekstu

Sticanje znanja polaznika o nepravilnostima u IPA kontekstu, proceduri za upravljanje nepravilnostima i o njihovim obavezama u odnosu na postupanje sa nepravilnostima.

Osnove marketing mendžmenta u javnoj upravi

Unapređenje kapaciteta radi efikasnog sprovođenja procesa programiranja, sprovođenja, praćenja sprovođenja, vrednovanja i revizije programa pretpristupne pomoći EU u okviru IPA prekogranične i transnacionalne saradnje.

Kolektivno pregovaranje

Unapređenje rada državnih službenika u oblasti kolektivnog pregovaranja, pripreme, sprovođenja i realizacije zaključivanja kolektivnih ugovora.

Ugovori o grantovima-sprovođenje

Unapređenje kapaciteta za efikasnu dodelu i sprovođenje ugovora o grantovima u okviru nacionalnih programa i programa teritorijalne saradnje prema pravilima PRAG–a.

Krizni PR

Osposobljavanje polaznika za efikasno i odgovorno postupanje u sutuacijama krize.

Osnove upravljanja migracijama

Upoznavanje sa zakonskim i institucionalnim okvirom za upravljanje migracijama u Republici Srbiji, kao i sa kategorijama migranata, njihovima pravima i obavezama.

Kadrovsko planiranje

Jačanje kapaciteta državnih službenika koji rade na poslovima upravljanja ljudskim resursima za planiranje potreba za kadrovima.

Bezbednost i zdravlje na radu

Unapređenje znanja službenika za efikasno obavljanje poslova u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu, radi ostvarivanja i realizovanja prava, obaveza i odgovornosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu i podzakonskim propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao i radi sprovođenja mera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.

Timovi i timski rad

Unapređenje znanja o karakteristikama timskog rada i primena postojećih veština i sposobnosti u timskom rešavanju radnih zadataka i problemskih situacija.

Osnove obrade i zaštite podataka

Razvijanje kapaciteta državnih službenika na izvršilačkim i rukovodećim radnim mestima za rad sa štićenim podacima: ličnim podacima, poslovnom tajnom, tajnim podacima na nacionalnom nivou i stranim tajnim podacima, profesionalnom tajnom, kao i sa podacima o sudskim i drugim podacima koji su poverljivi i kao takvi nedostupni javnosti, u interakciji sa slobodnim pristupom informacijama od javnog značaja.

Profesionalni razvoj putem mentorstva

Podrška polaznicima u ovladavanju specifičnim, konkretnim znanjima u određenoj oblasti rada uprave, kao i osposobljavanje polaznika za upravljanje realnim administrativnim pitanjima i situacijama, uz osnaživanje za kritičko promišljanje, pružanje inicijative i davanje rešenja za konkretne probleme, ali i osposobljavanje za vođenje određenog projekta samostalno ili u saradnji sa kolegama iz drugih organa javne uprave.

Zaštita podataka o ličnosti

Unapređenje znanja službenika u primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i razumevanje usklađenosti Zakona sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

Zaštita tajnih podataka

Razvijanje kapaciteta rukovodilaca i drugih službenika za rad na tajnim podacima na nacionalnom nivou i stranim tajnim podacima sa EU i NATO.

Zaštita prava osoba sa invaliditetom

Upoznavanje polaznika sa specifičnostima senzornih, motoričkih i intelektualnih invaliditeta, kao i sa primerenim i svrsishodnim načinima za prevazilaženje prepreka u komunikaciji sa osobama sa invaliditetom u cilju zaštite njihovih prava.

Upravni postupak - SSS

Sticanje znanja o procesnim pravilima upravnog postupka koja su potrebna za pripremu za polaganje državnog stručnog ispita.

Analiza i popis administrativnih zahteva

Proširivanje profesionalnih kapaciteta i unapređenje znanja i veština službenika u pogledu identifikacije, popisa i kontinuirane optimizacije administrativnih zahteva, koje privredni subjekti i ostali pružaoci usluga treba da ispunjavaju da bi nesmetano obavljali poslovanje.

PR pitchings

Osposobljavanje polaznika za pružanje efektnih pičeva u oblasti odnosa sa javnošću i medijima.

Pametni gradovi loT

Upoznavanje polaznika sa fenomenom pametnih gradova i načinima za njihovu upotrebu u svakodnevnom radu pri javnoj upravi.

Nepravilnosti u IPA kontekstu

Sticanje znanja polaznika o nepravilnostima u IPA kontekstu, proceduri za upravljanje nepravilnostima i o njihovim obavezama u odnosu na postupanje sa nepravilnostima.

Poslovni protokol

Unapređenje znanja i veština polaznika u vezi sa osnovnim pravilima poslovnog ponašanja u okviru državnih i diplomatskih odnosa.

Nadzor nad primenom mera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti

Efikasna i efektivna primena Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti unapređenjem bazičnih kompetencija u vezi sa asertivnom komunikacijom inspektora prilikom vršenja nadzora, specifičnih znanja o primeni odredaba novog Zakona kao i unapređenjem veština u vezi sa izdavanjem prekršajnom naloga.

Francuski jezik – nivo B1

Osposobljavanje polaznika za upotrebu francuskog jezika koje je definisano nivoom B1 Zajedničkog evropskog okvira za učenje stranih jezika.

Francuski jezik – nivo B2

Osposobljavanje polaznika za upotrebu francuskog jezika koje je definisano nivoom B2 Zajedničkog evropskog okvira za učenje stranih jezika.

Francuski jezik – nivo C1

Osposobljavanje polaznika za upotrebu francuskog jezika koje je definisano nivoom C1 Zajedničkog evropskog okvira za učenje stranih jezika.

Srpski jezik – nivo B1

Osposobljavanje polaznika za upotrebu srpskog jezika koje je definisano nivoom B1 Zajedničkog evropskog okvira za učenje stranih jezika.

Srpski jezik – nivo B2

Osposobljavanje polaznika za upotrebu srpskog jezika koje je definisano nivoom B2 Zajedničkog evropskog okvira za učenje stranih jezika.

Srpski jezik – nivo C1

Osposobljavanje polaznika za upotrebu srpskog jezika koje je definisano nivoom C1 Zajedničkog evropskog okvira za učenje stranih jezika.

Zaštita uzbunjivača

Upoznavanje državnih službenika sa ulogom lica koji saglasno Zakonu o zaštiti uzbunjivača uživaju zaštitu kao uzbunjivači, i ostalim pravima koja proističu iz Zakona o zaštiti uzbunjivača.

Zaštita uzbunjivača - napredni nivo

Unapređenje znanja državnih službenika sa ulogom koju uzbunjivači imaju na međunarodnom, evropskom i regionalnom planu, postupkom uzbunjivanja, pravima uzbunjivača i obavezama državnih i drugih organa i organizacija i pravnih i fizičkih lica u vezi sa uzbunjivanjem saglasno Zakonu o zaštiti uzbunjivača kao i sa specifičnostima postupka za sudsku zaštitu i drugih posebnih postupaka u vezi sa uzbunjivanjem.

Unapređenje veština mentora kandidata za polaganje ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru

Priprema i osnaživanje budućih mentora u oblasti interne revizije da kandidatima koji treba da prođu obuku za ovlašćenog internog revizora u javnom sekotu pomognu da steknu neophodna praktična znanja iz oblasti interne revizije u javnom sektoru: da ih usmeravaju, prate i proveravaju u postupku obuke da su obavljene etape u procesu revizije sistama usklađene sa propisanom metodologijom – Priručnikom za IR.

Asertivna komunikacija

Razvoj i unapređenje veština asertivne komunikacije kao načina efikasne komunikacije i oblika ponašanja u poslovnom okruženju.

Korigovanje lošeg radnog učinka i ponašanja

Ovladavanje veštinom korigovanja, a ne kritikovanja lošeg radnog učinka i ponašanja na način koji smanjuje stres i nelagodnost i rukovodiocu i zaposlenom u tom procesu. Kreiranje pozitivne, motivacione interakcije između lidera i zaposlenog koja jača dvosmernu ulicu poverenja koja je preduslov za uspešnu saradnju i moderno rukovođenje ljudima.

Uprava u službi građana

Razvoj i jačanje kapaciteta državnih službenika za kvalitetno kreiranje, dizajniranje i unapređenje javnih usluga tako da one odgovaraju potrebama građana. Produbljivanje razumevanja kompletnog opsega eUprave, prednosti/mogućnosti koje eUprava pruža čime se smanjuje otpor ka promenama.

Postavljanje ciljeva

Razumevanje značaja postavljanja ciljeva za uspeh u obavljanju posla, ovladavanje tehnikama za efektivno postavljanje ličnih i timskih ciljeva i tehnikama za upravljanje prioritetima i praćenje izvršenja timskih zadataka i ciljeva.

Odlučivanje

Razvijanje sposobnosti analiziranja informacija, preispitivanja postavki i procenjivanja argumenata u svrhu donošenja kvalitetnijih odluka.

Izgradnja pobedničkog mentaliteta

Omogućiti svakom polazniku programa da shvati razliku između statičnog i razvojnog mentaliteta, da sazna sve prednosti razvojnog mentaliteta za ostvarenje ličnog i profesionalnog uspeha, da otkrije prepreke u svom mentalitetu za razvoj sopstvenih punih potencijala i da mu se prikažu načini i tehnike za izgradnju pobedničkog mentaliteta.

Tehnike za rast produktivnosti

Ovladavanje tehnikama i principima za svakodnevno unapređenje rezultata rada i povećanje produktivnosti svakog člana tima. Upoznavanje sa najnovijim svetskim istraživanjima i metodima za povećanje produktivnosti, kako rukovodioca tako i zaposlenih koji rade u timu.

Upravljanje vremenom

Unapređenje znanja i veština polaznika za efikasnije planiranje i organizaciju rada uz pomoć efikasnijeg postavljanja ciljeva i elinimacije potrošača vremena.

Agilno upravljanje

Osposobljavanje polaznika za primenu koncepta agilnog upravljanja u radnom okruženju kroz uvođenje nove prakse držanja produktivnih sastanaka.

Produktivan sastanak

Ovladavanje osnovnim tehnikama i pravilima za efikasnije planiranje i sprovođenje produktivnih sastanaka uz razumevanje razloga zbog kojih se drže neproduktivni sastanci.

Motivacija zaposlenih

Razumevanje fenomena motivacije i svih složenih procesa u ljudskoj psihi povezanih sa tim fenomenom radi ovladavanja najmodernijim tehnikama za stvaranje motivacione sredine i pokretanje zaposlenih u akciju a naročito tehnikama za razvoj upornosti u dovršavanju započetih poslova.

Prezentacija

Obezbediti polaznicima uvid u to šta se smatra dobrom prezentacijom i koji su njeni neprijatelji. Osposobiti ih da uspešno izvedu prezentaciju na profesionalan i moderan način i da razciju moć ubeđivanja.

Mentorstvo

Razvijanje znanja, veština i stavova polaznika za preuzimanje uloge mentora u programu stručnog usavršavanja i osposobljavanja.

Javne usluge

Osposobljavanje polaznika za učestvovanje u procesu kreiranja kvalitetnih javnih usluga.

Elektronska uprava u lokalnoj samoupravi

Upoznavanje polaznika sa pravnim okvirom koji uređuje elektronsku upravu u Republici Srbiji i institutima koji olakšavaju komunikaciju i postupanje između organa i između njih i institucija i građana kroz inovativne mogućnosti za pružanje usluga i korišćenje informaciono-komunikacione infrastrukture, registara i softverskih rešenja u lokalnoj samoupravi.

Članstvo u EU

Unapređenje kompetencija polaznika kako bi na delotvoran način učestvovali u transformaciji sistema lokalne samouprave Republike Srbije na putu ka članstvu EU.

Sprečavanje korupcije na lokalnom nivou

Jačanje kompetencija polaznika za prepoznavanje i rešavanje etičkih izazova u radnom okruženju i za razvijanje sprovodive i održive lokalne antikorupcijske politike i mera i njihovu primenu u radu lokalne samouprave.

Efektivno liderstvo

Unapređenje kompetencija polaznika da predvode druge i inspirišu ih da preuzmu veći stepen lične odgovornosti radi stvaranja posvećenosti, dobre atmosfere i izvrsnih rezultata.

Liderski stilovi i tehnike

Upoznavanje polaznika sa najproduktivnijim modelima liderskog ponašanja i tehnikama za kontinuirano unapređivanje rezultata rada i vrednosti ljudskog kapitala.

Izveštaj o radnom učinku

Upoznavanje polaznika sa različitim aspektima efikasnog sistema ocenjivanja radnog učinka zaposlenog u cilju unapređenja njegove efektivnosti.

Sistem 5S

Očistiti i urediti opštinsku zgradu, svako radno mesto i sve prostorije za pružanje usluga građanima kao i okolinu opštinske zgrade. Uvesti procedure i standarde za uređenje i čišćenje zgrade i okoline kako bi ta aktivnost postala redovna radna obaveza zaposlenih. Poboljšati disciplinu i posvećenost zaposlenih i ojačati timski duh u opštinskoj administraciji.

Dobra uprava - onlajn obuka

Osposobljavanje zaposlenih za potpuno razumevanje principa dobre uprave u cilju usvajanja i primene principa dobrog upravljanja u svakodnevnoj praksi kako bi se unapredio kvalitet usluga koje se pružaju građanima i privredi, ispunile zakonske obaveze u vezi sa dobrom upravom i primenili primeri najbolje prakse iz JLS u regionu i Srbiji.

Socijalna inkluzija Roma na lokalnom nivou – onlajn obuka

Jačanje kapaciteta zaposlenih u JLS u primeni principa dobre uprave u radu lokalne samouprave u oblasti prava nacionalnih manjina, sa posebnim osvrtom na Romsku nacionalnu manjinu u skladu sa prioritetima nacionalne Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja.

ABC Evropska unija - onlajn obuka

Sticanje osnovnih znanja o Evropskoj uniji, njenim institucijama, izvorima prava, kriterijumima za prijem u članstvo EU i postupku za sticanje statusa članice EU.

Aktiviranje omladinske politike

Uspostavljanje i unapređenje sistemske brige o mladima, kao i mehanizama omladinske politike na lokalnom nivou koji osiguravaju uključivanje mladih u sve procese donošenja odluka na lokalnom nivou, a posebno u procese planiranja, realizacije, praćenja i vrednovanja omladinske politike.

Komunikacija vizije i misije

Razvoj i jačanje kapaciteta funkcionera i službenika na položaju u JLS za kreiranje vizije i misije JLS i njeno komuniciranje sa zaposlenima, građanima i privredom.

I2 Inicijativa i inovacije

Osloboditi kreativne potencijale zaposlenih i motivisati ih da daju predloge za unapređenje radnih procesa, a naročito usluga. Stvoriti radnu sredinu koja priznaje i pohvaljuje sve inicijative zaposlenih i podržava inovacije i male, ali kontinuirane pomake u kvalitetu rada i usluga.

Osnovna obuka za službenika za podatke (Data officer)

Cilj realizacije programa je jačanje kompetencija polaznika u domenu razumevanja značaja podataka u podizanju kvaliteta rada javne uprave, što podrazumeva adekvatno prikupljanje, obradu, analizu i konačno donošenje zaključaka zasnovanih na podacima.

Engleski jezik – nivo B1

Osposobljavanje polaznika za upotrebu engleskog jezika koje je definisano nivoom B1 Zajedničkog evropskog okvira za učenje stranih jezika.

Engleski jezik – nivo B2

Osposobljavanje polaznika za upotrebu engleskog jezika koje je definisano nivoom B2 Zajedničkog evropskog okvira za učenje stranih jezika.

Engleski jezik – nivo C1

Osposobljavanje polaznika za upotrebu engleskog jezika koje je definisano nivoom C1 Zajedničkog evropskog okvira za učenje stranih jezika.

Specijalistički kurs Engleskog jezika – nivo C1

Osposobljavanje polaznika za kompetentnu upotrebu engleskog jezika u profesionalnom i društvenom životu, kao i tokom stručnog usavršavanja, sa posebnim naglaskom na razvijanje retoričkih veština, veštine pisanja stručnog teksta i na razvijanje veštine pregovaranja.

Uvod u upravljanje kvalitetom

Podrška unapređenju efikasnosti rada organa javne uprave putem podizanja nivoa informisanosti i unapređenja znanja polaznika o značaju i specifičnostima primene instrumenata upravljanja kvalitetom u kontekstu javne uprave.

IV industrijska revolucija: Nove tehnologije

Podrška unapređenju efikasnosti rada organa javne uprave putem podizanja nivoa informisanosti i znanja polaznika o mogućnostima savremenih tehnologija kao i podizanje svesti službenika o načinima za unapređenje svakodnevnog rada primenom novih tehnologija.

Obuka službenika za pružanje podrške razvoju Startap ekosistema

Podizanje kompetencija zaposlenih u javnoj upravi za kreiranje i implementaciju mera u oblasti razvoja startap ekosistema, za prepoznavanje značaja inovativnih rešenja i doprinosa kvalitetu rada koji se dobija njihovom primenom kao i unapređenje internih procedura kroz primenu inovativnih metoda rada na treningu.

Dobro upravljanje u oblasti bezbednosti

Podizanje nivoa znanja službenika u oblasti bezbednosti, kao i ispravno razumevanje uloge službenika u sistemu bezbednosti. Pohađanje obuke vodiće efikasnijoj saradnji sa subjektima sistema bezbednosti, koja će proizaći iz boljeg poznavanja nadležnosti i odgovornosti.

Vizuelizacija i moderacija

Upoznavanje sa tehnikama vizuelizacije i moderacije kao jednostavnih alata koji pospešuju efikasnost procesa učenja i angažovanje svih učesnika.

Nemački jezik – nivo B1

Osposobljavanje polaznika za upotrebu nemačkog jezika koje je definisano nivoom B1 Zajedničkog evropskog okvira za učenje stranih jezika.

Nemački jezik – nivo B2

Osposobljavanje polaznika za upotrebu nemačkog jezika koje je definisano nivoom B2 Zajedničkog evropskog okvira za učenje stranih jezika.

Nemački jezik – nivo C1

Osposobljavanje polaznika za upotrebu nemačkog jezika koje je definisano nivoom C1 Zajedničkog evropskog okvira za učenje stranih jezika.

Ruski jezik – nivo B1

Osposobljavanje polaznika za upotrebu nemačkog jezika koje je definisano nivoom B1 Zajedničkog evropskog okvira za učenje stranih jezika.

Ruski jezik – nivo B2

Osposobljavanje polaznika za upotrebu nemačkog jezika koje je definisano nivoom B2 Zajedničkog evropskog okvira za učenje stranih jezika.

Ruski jezik – nivo C1

Osposobljavanje polaznika za upotrebu nemačkog jezika koje je definisano nivoom C1 Zajedničkog evropskog okvira za učenje stranih jezika.