Korišćenje jedinstvenog informacionog sistema za planiranje,praćenje sprovođenja,koordinaciju javnih politika i izveštavanje

Osnovne informacije

 • Jedan dan (6 sati)
 • Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica i državni službenici koji rade na poslovima planiranja, analize, koordinacije i praćenja primene javnih politika i srednjoročnog planiranja.
 • Seminar
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Naučićete koncept i karakteristike JIS-a i različite module ovog sistema;
 • Naučićete da unosite u JIS obavezne elemente dokumenata javnih politika i srednjoročnih planova: opšte, posebne ciljeve, mere, aktivnosti i pokazatelje učinka i podatke vezane za ove elemente;
 • Naučićete da iz dokumenata javnih politika višeg nivoa preuzimate elemente u dokumente nižeg nivoa, kao i da u srednjoročni plan preuzima elemente iz dokumenata javnih politika;
 • Unosićete u JIS obavezne elemente Akcionog plana za sprovođenje programa Vlade (APSPV);
 • Razumećete veze elemenata dokumenata javnih politika (DJP) i srednjoročnnog plana (SP) sa elementima programskog budžeta;
 • Pretraživaćete bazu dokumenata, propisa, pokazatelja učinka;
 • Sprovodićete kroz JIS proces praćenja realizacije DJP, SP i APSPV;
 • Razumećete značaj antidiskriminacije i učešća civilnog sektora u vezi korišćenja JIS;
 • Generisaćete iz sistema standardne i dodatne izveštaje i grafikone koji se odnose na realizaciju DJP, SP i APSPV.

Da li ste znali?

Jedinstveni informacioni sistem se vodi tako da se obezbedi veza između sadržaja javnih politika, srednjoročnih planova korisnika budžetskih sredstava nadležnih za sprovođenje mera javnih politika i njihovih finansijskih planova.

Utisci polaznika

Zadovoljan sam praktičnim prikazom rada kroz informacioni sistem.
Korisni saveti za praktičnu primenu, koji će nam pomoći u daljem radu.