Osnove kohezione politike EU

Osnovne informacije

 • Dva dana (12 sata)
 • Službenici koji rade na poslovima planiranja, programiranja i sprovođenja programa iz sredstava EU fondova u organima javne uprave; zaposleni koji se bave planiranjem u sledećim oblastima javnih politika: saobraćaj, životna sredina i klimatske promene, energetika, preduzetništvo, istraživanje i inovacije, zapošljavanje, obrazovanje, socijalna inkluzija, zdravlje, reforma javne uprave; zaposleni u organima javne uprave nadležni za sprovođenje investicija i projekata u navedenim oblastima;službenici odgovorni za javne nabavke, državnu pomoć i statistiku.
 • Seminar ili onlajn obuka
 • Potvrda

Šta ćete naučiti

 • Razumećete pojam, značaj i evoluciju kohezione politike EU i pravnom i strateškom okviru na kojem počiva;
 • Razumećete budžet EU;
 • Razlikovaćete osnovne ciljeve i principe kohezione politike;
 • Poznavaćete osnovne zahteve EU ka državama članicama i državama u procesu pregovora, osnovne instrumente i načela na kojima počiva, kao i koji preduslovi moraju biti ispunjeni za uspešnu apsorpciju sredstava, uključujući delotvornu primenu i sprovođenje Povelje o osnovnim pravima EU ili opis ex-ante uslova za korsišćenje fondova;
 • Razumećete ključne aktere i njihovu ulogu;
 • Prepoznavaćet značaj izgradnje i jačanja administrativnih kapaciteta na svim nivoima;
 • Znaćete da nabrojite glavne zahteve i aktivnosti koje je potrebno preduzeti za delotvorno sprovođenje kohezione politike EU;
 • Poznavaćete osnovne elementie u pripremi Srbije za učešće u kohezionoj politici EU.

Da li ste znali?

Cilj kohezione politike je obezbeđivanje podrške državama članicama EU u unapređenju ekonomskog razvoja, smanjenju nezaposlenosti i poboljšanju konkurentnosti. Koheziona politika takođe obezbeđuje resurse za otklanjanja razlika u razvoju između različitih evropskih regija, u skladu sa principom solidarnosti. Da bi se pripremila za pravilno korišćenje instrumenata kohezione politike, buduće članice EU moraju započeti s pripremama u ranoj fazi procesa učlanjenja u EU. Uspeh u upravljanju kohezionom politikom zavisi od nekoliko faktora stoga postoje velike razlike među državama članicama EU u pogledu njihove sposobnosti korišćenja EU sredstava.

Utisci polaznika

Zadovoljan sam načinom prezentacije teorijskih znanja.
Pojedinačna objašnjenja su mi izuzetno značila na obuci. Sve pohvale.