Sprečavanje korupcije na lokalnom nivou

Osnovne informacije

 • 6 sati + 4 sata
 • Funkcioneri i službenici na položaju u JLS, službenici koji su raspoređeni na radna mesta rukovodilaca organizacionih jedinica u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi ili upravi gradske opštine i službenici koji se pripremaju za raspoređivanje na radna mesta rukovodilaca u JLS.
 • Kombinovano učenje
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Naučićete primere za etičko postupanje i korupciju. 
 • Poznavaćete elemente Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave i Kodeksa ponašanja službenika i nameštenika u jedinicama lokalne samouprave. 
 • Razumećete ključnu ulogu rukovodioca i vrste upravljačkih mehanizama u procesu uspostavljanja sistema odgovornosti i upravljanja sukobom interesa.  
 • Prepoznavaćete oblike korupcije na lokalnom nivou.  
 • Imaćete uvid u potencijalne rizike od korupcije u lokalnoj samoupravi, posebno u odnosu na korisnike njenih usluga (građane i privredu). 
 • Upoznaćete se u celini sa pravnim okvirom koji uređuje poklone, nedozvoljene poklone i postupanje sa poklonima. 
 • Razumećete značaj zaštite uzbunjivača. 
 • Učestvovaćete u razvoju antikorupcijske politike kroz izradu Lokalnog antikorupcijskog plana. 
 • Bićete u stanju je da navede najvažnije karakteristike upravljanjem donacijama u JLS. 
 • Razumećete u celini koncept disciplinske odgovornosti u slučaju povrede pravila koja se odnose na upravljanje sukobom interesa ili zaštitom uzbunjivača.  
 • Razumećete obaveze lokalne samouprave u Republici Srbiji u borbi protiv korupcije. 

Da li ste znali?

Metodologija za praćenje i izveštavanje o primeni lokalnog antikorupcijskog plana je dokument u kome su detaljno opisane obaveze i odgovornosti aktera uključenih u praćenje i izveštavanje o primeni LAP-a, prikazan je postupak praćenja primene LAP-a na nivou aktivnosti, mera i ciljeva, kao i proces izveštavanja.

Utisci polaznika

Drago mi je da sam prisustvovala obuci, značila je u smislu proširenja saznanja o datoj temi.
Najviše sam zadovoljna studijama slučaja i konkretnim primerima iz prakse.