Finansijsko upravljanje i kontrola - onlajn obuka

Osnovne informacije

 • Nije ograničeno
 • Članovi Radne grupe za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole (FUK), odnosno koordinatori za FUK, drugi zainteresovani rukovodioci i službenici u organima jedinice lokalne samouprave.
 • Onlajn obuka
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Naučićete pojam interne kontrole u javnom sektoru
 • Razumećete ulogu i svrhu sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i razumećete koristi koje rukovodioci imaju od dobro razvijenog FUK sistema.
 • Poznavaćete okvir za uspostavljanje sistema FUK i elemente COSO modela.
 • Poznavaćete model upravljanja rizicima
 • Razumećete kontrolne aktivnosti – vrste, oblici, korektivne radnje
 • Razumećete organizaciono uspostavljanje sistema FUK.
 • Razumećete značaj pisanih procedura i opisa poslovnih procesaNabraja osnovne karakteristike kvalitetnih sistema FUK.
 • Naučićete proces razvoja i unapređenja sistema FUK.
 • Razumećete svrhu internog i eksternog izveštavanja o sistemu FUK(ka CJH) – upitnik samoprocene i pojam i svrhu Izjave o internim kontrolama.

Da li ste znali?

Finansijka uprava i kontrola je mehanizam koji treba u više iteracija i na više nivoa da testira odgovornost rukovodilaca pri trošenju javnih sredstava i da o tome transparentno izvesti javnost.