Instrumenti dobrog upravljanja Saveta evrope – onlajn obuka

Osnovne informacije

 • Nije ograničeno
 • Funkcioneri i službenici na položaju u JLS, službenici koji su raspoređeni na radna mesta rukovodilaca organizacionih jedinica u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi ili upravi gradske opštine i službenici koji se pripremaju za raspoređivanje na radna mesta rukovodilaca u JLS
 • Onlajn obuka
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete razloge za uvođenje upravljanja učinkom, svrhu upravljanja učinkom i očekivane rezultate od tog procesa, zna da definiše način merenja učinka i prikupljanja podataka, i uspostavljanje organizacionih ciljeva.
 • Razumećete kako funkcioniše sistem poređenja sa najboljim lokalnim samoupravama kroz dodelu Evropske oznake izvrsnosti upravljanja (European Label of Excellence).
 • Argumentovano ćete obrazlagati različite pristupe upravljanja učinkom u zavisnosti od vrste organizacije i obavljane delatnosti ili projekta i drugih parametara i izložiti karakteristike i zahteve od izveštavanja na osnovu upravljanja učinkom.
 • Bićete u stanju je da za svaku od oblasti iz nadležnosti JLS predloži najmanje 3-5 indikatora i definiše njihove karakteristike i očekivane efekte praćenja.
 • Razumećete kako se ostvaruje povećanje organizacione efikasnosti i transparentnosti kroz CLEAR[1] okvir, koja je uloga regularnog izveštavanja o učinku i ostvarenim privremenim rezultatima, kako se definišu privremeni događaji na osnovu kojih se utvrđuje verovatnoća ostvarenja konačnog rezultata (milestones).
 • razumećete mehanizme i strategije da se kroz koncept razmene iskustava i dobre prakse sa opštinama u Srbiji i van nje (C2C)[2] poboljša organizaciona efikasnost i kvalitet rada lokalne samouprave.
 • Razumećete i u stanju je da iskaže u kojoj meri i na koji način dobra i loša iskustva drugih JLS mogu da utiču na informisano donošenje izvršnih i operativnih odluka.
 • Razumećete ciljeve mera za postizanje rodne ravnopravnosti, mehanizme kojima se postiže rodna ravnopravnost u uporednim sistemima i u domaćem zakonodavstvu i zahteve koji se postavljaju pred rukovodioca u oblasti dostizanja rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti.

Da li ste znali?

Nadležnosti organa lokalne samouprave su u različitim oblastima. Može se reći da skupština ima zakonodavnu vlast, dok predsednik i veće lokalne samouprave imaju izvršnu vlast. Uprava se svrstava u deo izvršne vlasti, iako postoje tendencije (npr. u američkom sistemu) da se uprava smatra četvrtom granom vlasti, pored zakonodavne, izvršne i sudske.