Interna finansijska kontrola - onlajn obuka

Osnovne informacije

 • Nije ograničeno
 • Program obuke rukovodilaca je namenjen državnim službenicima koji se premeštaju na radno mesto rukovodioca uže unutrašnje jedinice kao i rukovodiocima uže unutrašnje jedinice.
 • Onlajn obuka
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete pojam interne kontrole u javnom sektoru;
 • Poznavaćete ulogu i svrhu sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i Razumećete koristi koje rukovodioci imaju od dobro razvijenog FUK sistema;
 • Znaćete okvir za uspostavljanje sistema FUK i elemente COSO modela;
 • Naučićete model upravljanja rizicima;
 • Znaćete kontrolne aktivnosti – vrste, oblici, korektivne radnje;
 • Razumećete organizaciono uspostavljanje sistema FUK;
 • Razumećete značaj pisanih procedura i opisa poslovnih procesa. Poznavaćete osnovne karakteristike kvalitetnih sistema FUK;
 • Znaćete proces razvoja i unapređenja sistema FUK
 • Razumećete svrhu internog i eksternog izveštavanja o sistemu FUK(ka CJH) – upitnik samoprocene i pojam i svrhu Izjave o internim kontrolama.
 • Znaćete pojam, ulogu, značaj i koristi od interne revizije u javnom sektoru;
 • Razumećete značaj funkcionalno nezavisne IR, ulogu rukovodstva u mehanizmu IR i shvata na koji način se može osloniti na IR;
 • Razumećete sprovođenje IR po metodologiji koja je uporediva sa međunarodnim standardima;
 • Razumećete ulogu Centralne jedinice za harmonizaciju;
 • Pravićete razliku između interne revizije, eksterne revizije, eksterne komercijalne revizije i inspekcije i shvata značaj interne revizije za rukovodstvo;
 • Razumećete značaj funkcionalno nezavisne IR, potreban broj internih revizora i podržava njihov profesionalni razvoj;
 • Poznavaćete osobine, karakteristike ličnosti i moralne i etičke vrednosti dobrog internog revizora i razume značaj procesa izbora kandidata za internog revizora;
 • Znaćete faze interne revizije;
 • Razumećete značaj komunikacije rukovodstva i revizora prilikom izrade planova revizije kao i sprovođenja preporuka;
 • Umećete da koristi mehanizam interne revizije u svrhu unapređenja sistema upravljanja;
 • Razumećete pojam Izjave o internim kontrolama i povezanost sa IR;
 • Na pravi način ćete koristi podatake do kojih je došao revizor u postupku obavljanja revizije;
 • Davaćete odgovore na suštinska pitanja: Šta kada subjekat ne prihvati sve date preporuke? Postupanje internog revizora u situaciji kada uoči nepravilnost i uloga rukovodstva, Informacije od javnog značaja i interna revizija.

Da li ste znali?

Radi harmonizacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i metodologije interne revizije uspostavljena je Centralna jedinica za harmonizaciju i to u skladu sa najboljom praksom EU i praksom u drugim zemljama kandidatima za pridruživanje EU.