Opšti upravni postupak - onlajn obuka

Osnovne informacije

 • Nije ograničeno
 • Lica koja prvi put zasnivaju radni odnos u državnim organima i pripravnici u oblasti rada normativni poslovi.
 • Onlajn obuka
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Znaćete načela upravnog postupka.
 • Razumećete pojam upravna stvar.
 • Razlikovaćete učesnike u upravnom postupku.
 • Poznavaćete radnje obaveštavanja u upravnom postupku.
 • Diskutovaćete o rokovima i vraćanju u pređašnje stanje.
 • Naučićete pokretanje upravnog postupka i spajanje stvari u jedan postupak.
 • Znaćete tok upravnog postupka.
 • Razumećete načinokončanja prvostepenog postupka.
 • Razlikovaćete pravna sredstva.
 • Naučićete zamenu i odustanak od zahteva za pokretanje postupka.
 • Znaćete izvršenje rešenja.
 • Poznavaćete upotrebu jezika i pisma u okviru Zakona o opštem upravnom postupku (sa posebnim osvrtom na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina u upravnom postupku).

Da li ste znali?

Upravni postupak je pravno regulisan način rada organa uprave pri rešavanju u upravnim stvarima. Čine ga pravna pravila o obaveznom postupanje državnih organa i organizacija kada u upravnim stvarima, neposrednom primenom materijalnih propisa, rešavaju o pravima, obavezama ili pravnim interesima pojedinaca, pravnih lica ili drugih stranaka.