Socijalna inkluzija roma na lokalnom nivou – onlajn obuka

Osnovne informacije

 • Osam nedelja.
 • Zaposleni u JLS zaduženi za pitanja nacionalnih manjina, drugi zaposleni u jedinici lokalne samouprave i koordinatori za romska pitanja u JLS.
 • Onlajn obuka
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete nacionalni, evropski i međunarodni pravni okvir i principe koji uređuju obaveze i odgovornosti lokalne samouprave u domenu pružanja podrške nacionalnim manjinama, sa posebnim osvrtom na Romsku nacionalnu manjinu.
 • Razumećete principe i vrednosti Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine.
 • Razumećete i primenjuje Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina.
 • Razumećete i primenjuje aktivnosti i mere iz Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine/ Akcioni plan za primenu Strategije.
 • Razumećete i primenjivaćete principe antidiskriminacije i borbe protiv ciganizma u praksi rada lokalne samouprave.
 • Razumećete važnost međusektorske saradnje (formiranje Mobilne jedinice/timovi za inkluziju Roma. lokalno Međusektorsko koordinaciono telo).
 • Načućete da prioritizuje aktivnosti i mere podrške za pripadnike romske zajednice u okviru oblasti Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja (anticiganizam, saradnja sa udruženjima građana, stanovanje, zdravlje, zapošljavanje, obrazovanje i socijalna zaštita).
 • Razumećete postupak planiranja i sprovođenje situacione i SVOT analize
 • Jasno ćete definati izazove i probleme sa kojima se suočavaju osetljive grupe, sa posebnim osvrtom na Romsku zajednicu.
 • Učestvovaćete u izradi LAP za inkluziju Roma.
 • Učestvovaćete u planu praćenja LAP za inkluziju Roma.

Da li ste znali?

Devojčice i žene romske nacionalnosti obično doživljavaju višestruku diskriminaciju unutar i izvan romske zajednice, što je dodatna prepreka za njihovo ostvarivanje Ustavom i zakonima garantovanih prava.