Analiza opisa poslova radnog mesta i izrada pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta

Osnovne informacije

 • Dva dana (12 sati)
 • Državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama na poslovima pripreme i izrade pravilnika upravljanja ljudskim resursima.
 • Seminar
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Komuniciraćete sa rukovodiocima u vezi svih segmenata u postupku pripreme i izrade pravilnika;
 • Znaćete da prepoznate vezu između opisa posla i nadležnosti organa;
 • Navodićete metode analize poslova radnog mesta (posebno ćete objašnjavati Funkcionalnu analizu);
 • Umećete da pripremite prethodni opis radnog mesta i njegove elemente;
 • Umećete da primenite razvrstavanje radnih mesta i merila za procenu radnih mesta;
 • Umećete da primenite postupak i vrste razvrstavanja radnih mesta;
 • Vršićete analizu poslova radnog mesta;
 • Uspešno ćete popunjavati obrazac kompetencija i njegove elemente;
 • Umećete samostalno da izradite sve elemente pravilnika o sistematizaciji radnih mesta poštujući sve zahteve definisane relevantnim pravnim okvirom;
 • Navodićete primere dobre prakse u oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Da li ste znali?

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta je obavezan dokument po Zakonu o radu koje broje preko 10 zaposlenih. On ujedno predstavlja i temelj na kome leži organizacioni osnov poslovanja kompanije. Kvalitetan pravilnik neophodan je preduslov efikasnog rasta i razvoja mnogobrojnih instituta iz oblasti HR-a (ljudskih resursa).

Utisci polaznika

Brojni primeri iz prakse, interaktivnost (pitanja i odgovori) sa predavačima. Rad na praktičnim primerima.
Kvalitetna interakcijom sa realizatorima i kvalitet odrađenih vežbi.