Diskriminacija pred organima javne vlasti

Osnovne informacije

Šta ćete naučiti

 • Diskutovaćete o značaju izvršavanja presuda Evropskog suda za ljudska prava;
 • Objašnjavaćete ulogu zastupnika Republike Srbije u procesu izvršavanja presuda ESLjP i dužnosti saradnje državnih organa sa zastupnikom;
 • Opisivaćete proces podnošenja izveštaja o izvršavanju presuda Komitetu ministara Saveta Evrope;
 • Razumećete ulogu civilnog društva za izvršavanje presuda ESLjP;
 • Opisivaćete pravni okvir za borbu protiv diskriminacije;
 • Navodićete posebne slučajeve diskriminacije pred organima javne vlasti;
 • Navodićete primere iz prakse Poverenika za zaštitu ravnopravnosti;
 • Demonstriraćete razumevanje zaštite od diskriminacije;
 • Diskutovaćete o mestu i ulozi institucija u borbi protiv diskriminacije;
 • Razumećete ulogu civilnog društva u zaštiti od diskriminacije pred organima javnih vlasti;
 • Objašnjavaćete ulogu posebnih mera radi postizanja pune ravnopravnosti, zaštite i napretka lica, odnosno grupe lica koja se nalaze u nejednakom položaju i procena uticaja.

Da li ste znali?

Posledice diskriminacije uvek su teške. One su ponekad očigledne, a ponekad nisu vidljive i zato su opasne. Diskriminacija pojedinaca i grupa može dugoročnije narušiti odnose u društvu.

Utisci polaznika

Sjajno izlaganje predavača i način prezentacije.
Nova saznaja iz ove oblasti, kvalitetna interakcija i puno novih informacija.