Finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru

Osnovne informacije

 • Jedan dan (6 sati)
 • Članovi Radne grupe za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole (FUK), odnosno koordinatori za FUK, drugi zainteresovani rukovodioci i državni službenici.
 • Trening
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete interne kontrole u poslovnim procesima, značaj kao i obaveze i dužnosti zaposlenih, poznaje osnove pravnog okvira, osnovne pojmove u sistemu FUK i elemente COSO modela;
 • Razumećete organizaciono uspostavljanje sistema FUK, proces razvoja i unapređenja sistema FUK;
 • Razumećete kontrolne aktivnosti – vrste, oblike, korektivne radnje i razume značaj i način korišćenja nalaza i preporuka interne revizije;
 • Naučićete da doprinesete planiranju aktivnosti za uspostavljanje i razvoj sistema FUK, odnosno izradi Akcionog plana za FUK u JLS;
 • Prepoznavaćete ostalu dokumentaciju o sistemu, mape i listu poslovnih procesa, poznaje proces upravljanja rizicima; ;
 • Razumećete svrhu obavljanja samoprocene o stanju sistema FUK, u stanju je da objektivno prati sprovođenje FUK u svojoj JLS i da doprinese izradi godišnjeg izveštaja o sistemu FUK koji se dostavlja CJH (Centralna jedinica za harmonizaciju u Ministarstvu finansija);
 • Razumećete značaj blagovremenog komuniciranja i razmene informacija unutar organizacione jedinice odnosno ograna radi uspostavljanja ili daljeg razvoja sistema.

Da li ste znali?

FUK je sistem politika, procedura i aktivnosti, koje uspostavlja, održava i redovno ažurira rukovodilac organizacije, a kojim se upravljajući rizicima obezbeđuje uveravanje u razumnoj meri da će se ciljevi organizacije ostvariti na pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način. Ukoliko želite da se upoznate sa pojmom implementacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole, zakonskom obavezom i načinom na koji Vam mi u tome možemo pomoći možete nas kontaktirati.

Utisci polaznika

Pruženo znanje će nam koristiti u poslovima kojima se bavimo.
Predavanje je korisno i zanimljivo.