Javne nabavke - izrada plana

Osnovne informacije

 • Dva dana (9 sati)
 • Državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja javnih nabavki kao i svi koji su uključeni u taj proces.
 • Trening ili vebinar
 • Test znanja/ispitne vežbe

Šta ćete naučiti

 • Razumećete način pripreme i značaj internog akta o načinu planiranja, sprovođenju postupaka javnih nabavki i praćenju izvršenja ugovora;
 • Imaćete mogućnost da sprovodite istraživanje tržišta u cilju planiranja postupaka;
 • Poznavaćete proceduru donošenja plana javnih nabavki;
 • Razumećete rok za donošenje plana javnih nabavki;
 • Umećete da pripremite sadržinu plana javnih nabavki;
 • Razumećete specifičnosti plana javnih nabavki kod postupaka: konkurentni dijalog i partnerstvo za inovacije;
 • Razumećete proceduru izmene i dopune plana javnih nabavki;
 • Razumećete pojam poslovne tajne i tajnih podataka u planu javnih nabavki;
 • Razumećete proceduru objavljivanja plana javnih nabavki;
 • Umećete da koristite Portal javnih nabavki u postupku pripreme plana javnih nabavki;
 • Primenjivaćete principe antidiskriminacije u postupcima javnih nabavki.

Da li ste znali?

Proces planiranja predstavlja preduslov za uspešnu realizaciju nabavki. To je složen proces, koji podrazumeva aktivnu saradnju svih organizacionih delova naručioca. Potrebno je da naručioci realno sagledaju svoje potrebe i shodno tome pripreme realne planove, a u cilju svrsishodnog trošenja javnih sredstava.

Utisci polaznika

Predavači si bili detaljni i davali su dogovore na sva postavljena pitanja.
Puno konkretnih pitanja iz prakse, jako korisno.