Javne nabavke - zaključivanje, izvršenje i izmene ugovora

Osnovne informacije

 • Dva dana (9 sati)
 • Državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja javnih nabavki kao i svi koji su uključeni u taj proces.
 • Trening ili vebinar
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Bićete upoznati sa osnovima Zakona o obligacionim odnosima;
 • Razumećete ulogu Ministarstva finansija u nadzoru nad izvršenjem ugovora o javnoj nabavci;
 • Razumećete ulogu Kancelarije za javne nabavke pri monitoringu nad primenom Zakona o javnim nabavkama;
 • Bićete upoznati sa procedurom sklapanja ugovora;
 • Bićete upoznati sa procedurom izmene ugovora i umećete da pripremite potrebnu dokumentaciju o izmeni;
 • Bićete u mogućnosti da sačinite obaveštavanje o izmeni;
 • Bićete upoznati sa limitima za izmene ugovora;
 • Poznavaćete proceduru za podnošenje zahteva za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki;
 • Poznavaćete proceduru za odlučivanje o zahtevu za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (usvajanje ili odbacivanje zahteva);
 • Bićete u mogućnosti da razumete ulogu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki;
 • Bićete u mogućnosti da koristite Portal javnih nabavki u postupku zaključivanja, izvršenja i izmene ugovora o javnim nabvkama i podnošenja zahteva za zaštitu prava;
 • Prepoznavaćete moguće situacije sukoba interesa i uvažavaćete antikorupcione principe;
 • Primenjivaćete principe antidiskriminacije u postupcima javnih nabavki.

Da li ste znali?

Ugovor o javnoj nabavci je rezultat uspešno realizovanog postupka javne nabavke. Naručilac je dužan da ugovor o javnoj nabavci dostavi ponuđaču na potpisivanje u roku od deset dana od dana isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava.

Utisci polaznika

Jasno predavanje. Zadovoljan sam.
Izlaganje je bilo veoma dobro i nije bilo razloga za dodatna pitanja na temu.