Koheziona politika EU-planiranje i programiranje

Osnovne informacije

 • Jedan dan (6 sati)
 • Službenici koji rade na poslovima planiranja, programiranja i sprovođenja programa iz sredstava EU fondova u organima javne uprave; zaposleni koji se bave planiranjem u sledećim oblastima javnih politika: saobraćaj, životna sredina i klimatske promene, energetika, preduzetništvo, istraživanje i inovacije, zapošljavanje, obrazovanje, socijalna inkluzija, zdravlje, reforma javne uprave; zaposleni u organima javne uprave nadležni za sprovođenje investicija i projekata u navedenim oblastima; službenici odgovorni za javne nabavke, državnu pomoć i statistiku.
 • seminar
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete pojam, značaj i evoluciju kohezione politike EU i pravnom i strateškom okviru na kojem počiva;
 • Razumećete budžet EU;
 • Razlikovaćete osnovne ciljeve i principe kohezione politike;
 • Naučićete osnovne zahteve EU ka državama članicama i državama u procesu pregovora, osnovne instrumente i načela na kojima počiva, kao i koji preduslovi moraju biti ispunjeni za uspešnu apsorpciju sredstava, uključujući delotvornu primenu i sprovođenje Povelje o osnovnim pravima EU ili opis ex-ante uslova za korsišćenje fondova;
 • Razumećete ključne aktere i njihovu ulogu;
 • Naučićete značaj izgradnje i jačanja administrativnih kapaciteta na svim nivoima;
 • Naučićete glavne zahteve i aktivnosti koje je potrebno preduzeti za delotvorno sprovođenje kohezione politike EU;
 • Prepoznavaćete osnovne elementie u pripremi Srbije za učešće u kohezionoj politici EU.

Da li ste znali?

Koheziona politika, poznata i kao Regionalna politika, predstavlja glavnu investicionu politiku Evropske unije, koja doprinosi stvaranju novih radnih mesta, poboljšanju kvaliteta života građana i povećanju ukupnog ekonomskog razvoja kako država članica, tako i EU u celini. Ona je takođe izraz solidarnosti, s obzirom da se podrška usmerava na manje razvijene regione i države članice EU - sa ciljem da se osnaži ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija Unije.

Utisci polaznika

Odlično koncipirana obuka.
Zadovoljna sam praktičnim primerima.