Nepravilnosti u IPA kontekstu

Osnovne informacije

  • Jedan dan (6 sati)
  • Zaposleni u IPA telima, interni revizori tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći i revizori Revizorskog tela.
  • Seminar ili vebinar
  • Potvrda o učešću

Šta ćete naučiti

  • Identifikovaćete nepravilnosti u IPA kontekstu;
  • Naučićete procedure prepoznavanja, prijavljivanja, procesuiranja i izveštavanja o nepravilnostima u IPA kontekstu;
  • Razumećete uloge različitih tela u IPA kontekstu;
  • Naučićete primere najčešćih nepravilnosti u IPA kontekstu;
  • Razlikovaćete obaveze zaposlenih u sistemu upravljanja pretpristupnom pomoći EU.

Da li ste znali?

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada donosi strategiju za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postojanju sa finansijskim sredstvima Evropske Unije u Republici Srbiji za period 2017 – 2020. godine

Utisci polaznika

Interaktivan rad sa učesnicima, dobra prezentacija.
Konciznost i jasno izlaganje su upotpunili predavanje.