Obuka predavača

Osnovne informacije

 • Šest dana (30 sati)
 • Službenici koji imaju specijalističko znanje iz određene oblasti predviđene programima stručnog usavršavanja.
 • Trening
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Navodićete karakteristike procesa učenja (Kolbov ciklus) i pamćenja;
 • Realizovaćete obuku poštujući principe učenja odraslih;
 • Uvažavaćete različite stilove učenja odraslih;
 • Motivisaćete polaznike na obuci za učenje i pomaže da se otklone barijre u učenju polaznika;
 • Definisaćete obuku i njeno mesto u procesu razvoja ljudskog potencijala;
 • Ilustrovaćetee trening ciklus i njegove faze;
 • Navodićete elemente stručnog usavršavanja;
 • Definisaćete ciljeve obuke;
 • Formulisaćete ishode obuke;
 • Kreiraćete trening dizajn;
 • Upravljaćete dobro vremenom tokom treninga;
 • Primenjivaćete tehnike aktivnog slušanja i prevazilazi barijere u komunikaciji sa polaznicima;
 • Kreiraćete konstruktivne povratne informacije;
 • Demonstriraćete načine kontrole treme;
 • Koristićete humor adekvatno i prilagođeno kontekstu obuke;
 • Izvodićete interaktivnu obuku;
 • Primenjivaćete različite oblike, metode i tehnike u radu sa polaznicima;
 • Koristićete adekvatno pomoćna sredstva u cilju bolje vizuelizacije;
 • Primenjivaćete adekvatno metode i tehnike facilitacije;
 • Poštovaćete pravila u izradi prezentacije;
 • Pripremaćete materijal za polaznike;
 • Uređivaćete prostor u kom se obuka odvija na način koji najbolje doprinosi učenju;
 • Objašnjavaćete pravila ko-treninga;
 • Poznavaćete dinamiku grupnog rada;
 • Uvažavaćete različitosti polaznika;
 • Primenjivaćete strategije rešavanja konflikata u grupi;
 • Primenjivaćete adekvatne strategije u situacijama kada se javi ometajuće ponašanje;
 • Demonstriraćete kompetencije uspešnog trenera;
 • Razumećete karakteristike elektronskog učenja i obuke;
 • Vršićete evaluaciju obuke;
 • Predviđaćete unapređenje svog rada na osnovu samoevaluacije.

Da li ste znali?

Obuka je sticanje znanja, veština i stavova po unapred utvrđenom planu i programu. Kao rezultat učenja razvijaju se teorijske i praktične veštine.

Utisci polaznika

Kvalitetna obuka! Primenljivo stečeno znanje.
Zadovoljna sam izradom plana treninga, metodologijom i primenljivošću!.