Opšti upravni postupak

Osnovne informacije

 • Tri dana (18 sati)
 • Državni službenici raspoređeni na poslovima vođenja upravnog postupka i odlučivanja o upravnim stvarima, kao i svi državni službenici.
 • Trening ili vebinar
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Navodićete ključne novine koje je uveo aktuleni Zakon o opštem upravnom postupku;
 • Objašnjavaćete pojam upravnog postupka;
 • Nabrajaćete uvodne odredbe i osnovna načela upravnog postupka;
 • Objašnjavaćete upotrebu jezika i pisma u okviru Zakona o opštem upravnom postupku;
 • Objašnjavaćete upravno postupanje;
 • Upoređivaćete pojam upravne stvari i pojam upravnog akta;
 • Razumećete odnos opšteg i posebnih upravnih postupaka;
 • Objašnjavaćete položaj stranke u upravnom postupku prema Zakonu;
 • Znaćete da objasnite ko je, prema Zakonu, zainteresovano lice i njegovo zastupanje; 
 • Navodićete elemente upravnog ugovora; 
 • Objašnjavaćete garantni akt; 
 • Navodićete primer upravne radnje;
 • Rezimiraćete oblast pružanja javnih usluga; 
 • Objašnjavaćete jedinstveno upravno mesto;
 • Davaćete primer za opštenje organa i stranaka; 
 • Sumiraćete značaj obaveštavanja; 
 • Navodićete rokove; 
 • Upoznaćete je sa troškovima postupka;
 • Rezimiraćete proces pokretanja upravnog postupka i tok postupka do donošenja rešenja; 
 • Objašnjavaćete rešenje;
 • Objašnjavaćete zaključak;
 • Navodićete zakonske odredbe u vezi sa žalbom u upravnom postupku;
 • Identifikovaćete pojedine probleme u praksi u vezi s postupanjem prvostepenog i drugostepenog organa po žalbi;
 • Razumećete posebne slučajeve uklanjanja i menjanja rešenja; 
 • Objašnjavaćete izvršenje konačnih upravnih akata; 
 • Objašnjavaćete kaznene odredbe;
 • Razumećete proces sprovođenja Zakona i prelazne i završne odredbe;
 • Navodićete primere upravne prakse. 

Da li ste znali?

Upravni postupak, tradicionalno, predstavlja skup pravno uređe nih radnji i procesnih odnosa nadležnog organa, stranke i drugih učesnika pri utvrđivanju činjenične podloge za primenjivanje propi sa u konkretnim životnim slučajevima od javnog interesa, u upravnim stvarima.

Utisci polaznika

Veoma zadovoljan diskusijom i primerima iz prakse i posvećenošću realizatora, stečenim novim znanjima i lakoćom realizatora u prenosu istih.
Odlično zalaganje profesora i sposobnost ukljušivanja učesnika u diskusiju.