Oslobađanje od PDV-a i carine u decentralizovanom/indirektnom upravljanju

Osnovne informacije

  • Jedan dan (6 sati)
  • Državni službenici i zaposleni koji učestvuju u upravljanju ugovorima finansiranim iz EU sredstava, menadžeri IPA projekata i njihovi rukovodioci, predstavnici pridružene kancelarije (antena) Zajedničkog sekretarijata i/ili predstavništva i/ili kancelarije programa ili nacionalne kontakt jedinice (za sve programe prekogranične i transnacionalne saradnje po deljenom sistemu), krajnji korisnici i krajnji primaoci, kao i predstavnici ugovarača koji su zaduženi za pripremu i izdavanje zahteva za poresko oslobođenje, interni revizori tela zaduženih za upravljanje pretpristupnom pomoći kao i revizori Revizorskog tela.
  • Seminar ili vebinar
  • Potvrda o učešću

Šta ćete naučiti

  • Naučićete zakone koji regulišu oblast oslobađanja od PDV-a i carine;
  • Poznavaćete postupak pripreme zahteva za oslobađanje od PDV-a i carine u okviru svih vrsta upravljanja;
  • Razumećete postupak kontrole zahteva u okviru svih vrsta upravljanja;
  • Navodićete prateću dokumentaciju i način overe potvrde o poreskom i carinskom oslobođenju;
  • Identifikovaćete probleme koji se mogu javiti prilikom sprovođenja procedure u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

Da li ste znali?

Ugovori finansirani od strane Evropske unije (EU) imaju pravo na oslobađanje od plaćanja PDV-a. Kada su u pitanju ugovori koji se implementiraju u decentralizovanom/indirektnom upravljanju i koji su u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU-a) Ministarstva finansija, proceduru oslobađanja od plaćanja PDV-a sprovodiće upravo CFCU, a u skladu sa Pravilnikom o postupku oslobađanja od plaćanja poreza na dodatu vrijednost investitora i isporuku određenih proizvoda i usluga (“Sl. list CG”, br. 17/2015 i 68/2015) i Instrukcijama o načinu sprovođenja postupka u vezi sa ostvarivanjem prava na oslobađanje od plaćanja poreza na dodatu vrijednost za projekte finansirane od strane EU

Utisci polaznika

Predstavljanje praktičnih primera mi je od velikog zančaja za budući rad.
Zadovoljna sam načinom prezentacije materije.