Osnovi sistema evropske unije - VSS

Osnovne informacije

  • Jedan dan (6 sati)
  • Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnim organima i pripravnici (za polaznike sa stečenim visokim obrazovanjem).
  • Seminar ili onlajn obuka
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Bićete osposobljeni za uspešno polaganje državnog stručnog ispita, u predmetu Osnovi sistema Evropske unije, uz ovladavanje materijom koja čini oblast ispitnog predmeta Osnovi sistema Evropske unije i nalazi se u Programu državnog stručnog ispita koji je sastavni deo Uredbe o državnom stručnom ispitu.

Da li ste znali?

Komunitarno pravo podrazumeva skup propisa donesenih od strane organa EU, propisa donesenih od strane država članica u cilju njihovog sprovođenja, opšta pravna načela i odluke Suda pravde. Ono je, s jedne strane, nadnacionalno i obavezujuće za države članice EU, a, s druge strane promenjivo jer države članice mogu na svojim samitima da ga dopunjuju i revidiraju.

Utisci polaznika

Nisam očekivala da ova tema može da bude tako interesantna i praktična.
Odlični primeri i jednostavno objašnjene komplikovane stvari.