Planiranje i razvoj programa stručnog usavršavanja

Osnovne informacije

 • Dva dana (12 sati)
 • Državni službenici koji rade na poslovima upravljanja ljudskim resursima i rukovodioci.
 • Vebinar ili trening
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Opisivaćete faze ciklusa stručnog usavršavanja;
 • Primenjivaćete propise i druga relevantna dokumenta koja uređuju oblast stručnog usavršavanja u javnoj upravi u delu planiranja i razvoja programa stručnog usavršavanja;
 • Sprovodićete sve faze utvrđivanja potreba za stručnim usavršavanjem;
 • Primenjivaćete alate za sprovođenje ispitivanja potreba za stručnim usavršavanjem;
 • Samostalno ćete pripremati izveštaj o sprovedenoj analizi potreba za stručnim usavršavanjem;
 • Razlikovaćete vrste programa stručnog usavršavanja i nadležnost za donošenje;
 • Definisaćete obavezne elemente programa stručnog usavršavanja službenika u državnim organima;
 • Planiraćete troškove;
 • Izrađivaćete posebne programe stručnog usavršavanja;
 • Konstruktivno ćete komunicirati i sarađivati sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu;
 • Blagovremeno ćete dostavlji podatke NAJU o programu radi upisa u Centralnu evidenciju programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi;
 • Koristićete primere dobre prakse u oblasti upravljanja stručnim usavršavanjem radi unapređenja svog rada;
 • Primenjivaćete principe antidiskrimnacije u planiranju i razvoju programa stručnog usavršavanja;
 • Organizovaćete konsultacije sa javnošću/zainteresovanim stranama (civilni sektor i dr.) u planiranju i razvoju programa stručnog usavršavanja.

Da li ste znali?

Da bi stručno usavršavanje dovelo do očekivanih ishoda, neophodno je da bude dobro isplanirano. Za dobro isplanirano stručno usavršavanje potrebno je obezbediti odgovarajuće instrumente koji će podržati realizaciju ovog procesa. Usklađivanje potreba nastavnika za stručnim usavršavanjem i potreba škole predstavlja jedan od ključnih elemenata u procesu planiranja.

Utisci polaznika

Izuzetna prezentacija svih tema, pristupačnost predavača i kvalitetan pristup prema učesnicima vebinara, jednostavno i efikasno prezentovanje činjenica kao i potpuno razumevanje prilikom izloženja.
Odličan način izvođenja obuke i interakcije. Razmena iskustva sa učesnicima, temom, načinom prezentacije, diskusijama.