Pravo intelektualne svojine

Osnovne informacije

 • Jedan dan (4 sata)
 • Svi državni službenici, naročito imenovane kontakt osobe za saradnju sa startapovima, odnosno državni službenici koji u svojim organima obavljaju ili će u narednom periodu obavljati poslove savetnika za inovacije​ i/ili saradnje sa nacionalnim inovacionim sistemom​ i državni službenici koji izrađuju propise koji uređuju oblast nacionalnog investicionog sistema.
 • Seminar ili vebinar
 • Potvrda o učešću

Šta ćete naučiti

 • Mоćićete da objasnite pojam intelektualne svojine;
 • Bićete upoznati sa Strategijom razvoja intelektualne svojine za period od 2018. do 2022. godine;
 • Razlikovaćete pojam autorskog i srodnih prava i pojam industrijske svojine;
 • Razumećete sistem zaštite autorskog i srodnih prava;
 • Razumećete pojam autorskog prava na internetu;
 • Poznavaćete osnove žigovog prava i postupke zaštite;
 • Poznavaćete sistem zaštite pronalazaka patentom i postupak zaštite;
 • Razumećete sistem zaštite industrijskog dizajna i postupak zaštite;
 • Poznavaćete sistem zaštite oznaka geografskog porekla;
 • Bićete upoznati sa primerima dobre prakse u oblasti zaštite intelektualne svojine.

Da li ste znali?

Glavna svrha prava intelektualne svojine je podsticanje inovacija i kreativnosti kroz omogućavanje da pronalazači, autori i drugi kreatori intelektualnih dobara dobiju pravednu nagradu za svoj rad i da mogu da žive od rezultata svog rada, a takođe i da zaštite ulaganja u reputaciju brenda.

Utisci polaznika

Tema je detaljno obrađena i sa vrlo korisnim i praktičnim primerima;
Zanimljiva tema, jasan i koncizan način izlaganja sadržaja, isticanje bitnih elemenata; Interaktivnim pristupom voditelja, zanimljivošću izlaganja, dobrom strukturom i korisnim primerima.