Primena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP)

Osnovne informacije

Šta ćete naučiti

 • Znaćete svrhu sporazuma o pridruživanju u međunarodnim odnosima EU
 • Nabrajaćete instrumente Procesa stabilizacije i pridruživanja;
 • Poznavaćete ulogu SSP kao instrumenta u sklopu pristupa EU prema zapadnom Balkanu;
 • Znaćete proces Pregovora za zaključenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju zaključen između Evropske unije i Republike Srbije;
 • Nabrajaćete elemente SSP;
 • Diskutovaćete o odnosu SSP i pristupanja EU;
 • Razumećete pravni odnos SSP i PST;
 • Izlagaćete o značaju regionalne saradnje za primenu SSP;
 • Poznavaćete trgovinske tokove u prometu industrijskim proizvodima i iznosa trgovine;
 • Navodićete trgovinske tokove u prometu poljoprivrednim proizvodima i iznosa trgovine;
 • Identifikovaćete vezu SSP i CEFTA i značaj CEFTA za trgovinu Srbije;
 • Poznavaćete efekte po spoljnu trgovinu Srbije koju je doneo SSP;
 • Razumećete obim obaveza usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU;
 • Znaćete pravila konkurencije uređene SSPom;
 • Znaćete pravila zaštite intelektualne svojine uređena SSPom;
 • Znaćete pravila standardizacije uređena SSPom;
 • Imaćete pregled vremenskog okvira na koji je SSP zaključen;
 • Diskutovaćete o institucionalnom okviru za primenu SSP;
 • Objašnjavaćete mehanizme za rešavanje sporova u okviru SSP.

Da li ste znali?

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je ključni instrument kojim počinju sveobuhvatne pripreme za članstvo Republike Srbije u Evropskoj uniji. Sporazum će urediti odnose između Republike Srbije i EU u sva tri stuba Evropske unije

Utisci polaznika

Na sjajan način prezentovana tema!
Zadovoljan sam sa novim saznanjima o SSP i njenog uticaja na pristupanje Srbije EU.