Programiranje i izrada IPA godišnjih akcionih programa

Osnovne informacije

 • Dva dana (12 sati)
 • Državni službenici koji žele da steknu, prošire ili obnove znanje koji rade na poslovima planiranja, programiranja, sprovođenja, praćenja, izveštavanja, vrednovanja i revizije programa pretpristupne pomoći EU.
 • Seminar ili vebinar
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete proces godišnjeg IPA planiranja i programiranja;
 • Naučićete vezu sektorskih planskih dokumenata i programskih dokumenata u okviru IPA;
 • Razumećete pristup i tehnike prilikom koncipiranja Akcionog dokumenta i dodatnih dokumenata, uključujući horizontalna pitanja i rodne markere (koji su sastavni deo Akcionog dokumenta);
 • Samostalno ćete analizirati situaciju i prepoznavati zainteresovane strane;
 • Naučićete da definišete rodno osetljive ciljeve, rezultate i pretpostavke prema principima logičke matrice;
 • Naučićete da pravilno definišete rodno osetljive indikatore;
 • Razumećete značaj utvrđivanja institucionalnog okvira za sprovođenje akcionih dokumenata
 • Razumećete svrhu, cilj i koristi programa Sektorske budžetske podrške (SBS), kriterijume podobnosti i zrelost sektora za podršku u formi SBS programa, faze u programiranju, pokazatelje i ciljeve kao okosnicu pregovora i programa, ključne komponente Sektorskog reformskog ugovora (fiksne, varijabilne transe i komplementarnu podršku), sprovođenje – faze, pripremu i podnošenje zahteva za isplatu tranši podrške i odlučivanje o isplati tranši podrške (relevantna dokumenta i odgovorne institucije), institucionalni okvir: platforma za politički dijalog i mehanizmi za praćenje, strategija komunikacije.

Da li ste znali?

Programiranje je proces izrade niza dokumenata koja predstavljaju osnovu i strateški okvir za identifikaciju i formulaciju projekta koje finansira EU.

Utisci polaznika

Zadovoljna sam informacijama koje sam dobila i koje ći moći da iskoristim u svom radu.
Dobra prezentacija i objašnjenja.