Programiranje i izrada višegodišnjih IPA operativnih programa

Osnovne informacije

 • Dva dana (12 sati)
 • Državni službenici koji žele da steknu, prošire ili obnove znanje koji rade na poslovima planiranja, programiranja, sprovođenja, praćenja, izveštavanja, vrednovanja i revizije programa pretpristupne pomoći EU.
 • Trening
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete proces IPA višegodišnjeg planiranja i programiranja;
 • Naučićete vezu sektorskih planskih dokumenata i programskih dokumenata u okviru IPA;
 • Razumećete pristup i tehnike prilikom koncipiranja IPA višegodišnjih operativnih programa, priprema koncepata velikih projekata (Major Project Application) i obrasca za identifikaciju operacija (Operation Identification Sheet), uključujući horizontalna pitanja i rodne markere (koji su sastavni deo Akcionog dokumenta);
 • Samostalno ćete analizirati situaciju i prepoznavati zainteresovane strane;
 • Naučićete da definišete rodno osetljive ciljeve, rezultate i pretpostavke prema principima logičke matrice;
 • Pravilno ćete definisati rodno osetljive indikatore;
 • Razumećete značaj utvrđivanja institucionalnog okvira za sprovođenje akcionih dokumenata

Da li ste znali?

Programiranje (programming) podrazumeva proces izrade višegodišnjih programa trošenja sredstava iz strukturnih fondova u skladu sa definisanim ciljevima i kriterijumima, a unutar unapred utvrđenih indikativnih alokacija sredstava za datu državu članicu, kako bi se osigurala koherentnost ulaganja. Proces programiranja je prva faza projektnog ciklusa i odvija se u nekoliko koraka u saradnji zemlje primaoca sredstava i Evropske komisije.

Utisci polaznika

Zadovoljna sam izlaganjem i anketom.
Organizacija obuke je na zavidnom nivou.