Specijalistički kurs Engleskog jezika – nivo C1

Osnovne informacije

 • 32 sata
 • Službenici koji obavljaju poslove radnog mesta koji zahtevaju posedovanje posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – Strani jezik.
 • Kurs
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Planiraćete, pripremaćete i održavaćete usmene prezentacije na različite teme s različitim ciljevima (informativna prezentacija, persuazivna prezentacija i slično);
 • Prilagođavaćete verbalne i neverbalne poruke svrsi prezentacije i tipu publike kojoj se obraćate;
 • Moći ćete da održite javnu prezentaciju u tačno zadatom vremenskom okviru;
 • Izražavaćete se spontano i tečno, bez uočljive i česte potrebe za traženjem odgovarajućih izraza;
 • Moći ćete da se stukturirano i opširno izražavate o složenim temama, uz adekvatnu upotrebu različitih tekstualnih sredstava kojima se obezbeđuje koherencija i kohezija, kako usmeno tako i pismeno;
 • Razlikovaćete formalne i neformalne stilove u pisanju i njima se služiti na adekvatan način;
 • Moći ćete da odredite tip komunikacione situacije kao i potrebe čitaoca/primaoca poruke;
 • Moći ćete da se opredelite za odgovarajući stil u pisanju;
 • Moći ćete da prikupljate, tumačite i obrađujete neophodne informacije na logičan, efikasan i etičan način;
 • Organizovaćete strukturu teksta kako bi svaki čitalac razumeo;
 • Kritički ćete ocenjivati sopstven tekst i tekstove drugih;
 • Moći ćete da Identifikujete i definišete cilj, kao i moguće pozitivne i negativne ishode pregovaračke situacije;
 • Moći ćete da prepoznate razlike u stavovima i interesima;
 • Moći ćete da strukturirate pregovarački proces;
 • Primenjivaćete principe kritičkog slušanja i prilagođavaćete ih sagovorniku;
 • Koristićete jezičke strategije/argumentaciju koje vode ka pozitivnom ishodu.

Da li ste znali?

Oficijalni jezik Engleske nije oduvek bio engleski. U periodu od 1066 do 1362 oficijalni jezik Engleske je bio francucki. Vilijam Osvajač je napao Englesku 1066. i tada doneo francuski jezik na ostrvo. Francuski je bio oficijalni jezik u ovo vreme samo zato što su ljudi na vlasti govorili njime.

Utisci polaznika

Interakcijom na časovima, prenošenjem znanja i materijalom koji je pripremljen.
Potpuno prenošenje postupka da se poslovna komunikacija uradi bez greške.