Srednjoročno planiranje

Osnovne informacije

 • Dva dana(12 sati)
 • Državni službenici koji rade na poslovima planiranja, analize, koordinacije i praćenja primene javnih politika
 • Seminar ili vebinar
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Naučićete osnovnu terminologiju za proces srednjoročnog planiranja;
 • Naučićete važnost poštovanja principa antidiskriminacije u srednjoročnom planiranju;
 • Naučićete ulogu participacije civilnog društva u srednjoročnom planiranju;
 • Naučićete strukturu srednjoročnog plana;
 • Naučićete značaj srednjoročnog plana u sprovođenju dokumenata javnih politika i alokaciji resursa;
 • Diskutovaćete o važnosti analize institucionalnih kapaciteta;
 • Opisivaćete način preuzimanja opštih i posebnih ciljeva, mera, aktivnosti i pokazatelja učinka iz dokumenata javnih politika u srednjoročni plan;
 • Opisivaćete u kojim situacijama i na koji način se ciljevi, mere i aktivnosti mogu utvrditi srednjoročnim planom;
 • Diskutovaćete o povezivanju posebnih ciljeva srednjoročnog plana sa ciljevima budžetskih programa, kao i o očekivanim rezultatima mera i ciljeva odgovarajućih programskih aktivnosti i projekata u programskom budžetu;
 • Navodićete ključne korake procesa izrade srednjoročnog plana i budžeta, odnosno njihov redosled, usklađenost i rokove za realizaciju;
 • Donosićete odluke o alokaciji sredstava potrebnih za realizaciju mera i aktivnosti iz srednjoročnog plana u okviru odgovarajućih elemenata programskog budžeta;
 • Opisivaćete postupak praćenja izvršenja aktivnosti i mera i ostvarenja srednjoročnih ciljeva.

Da li ste znali?

Srednjoročni plan jeste sveobuhvatan planski dokument koji se donosi za period od tri godine i koji omogućava povezivanje javnih politika sa srednjoročnim okvirom rashoda..

Utisci polaznika

Zadovoljna sam načinom predavanja i dobijenim informacijama.
Odlična obuka, korisna.