Učešće javnosti u postupku izrade nacrta propisa i dokumenata javnih politika

Osnovne informacije

  • Jedan dan (6 sati)
  • Državni službenici koji obavljaju normativne poslove kao i službenici koji učestvuju u izradi nacrta propisa, službenici određeni za upravljanje pojedinačnim postupcima na Portalu eKonsultacije u delu koji se odnosi na sprovođenje konsultacija i javnih rasprava.
  • Seminar ili vebinar
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Imaćete pregled odredbi propisa koje uređuju učešće javnosti u procesu izrade dokumenta javnih politika
  • Diskutovaćete o značaju uključivanja javnosti i organizacija civilnog društva u procese donošenja propisa;
  • Interpretiraćete mehanizme i korake u sprovođenju konsultacija, onlajn konsultacija i javnih rasprava;
  • Poznavaćete proces izrade i objavljivanja izveštaja o sprovedenom konsultativnom procesu i procesu javne rasprave;
  • Znaćete proces vođenja elektronskih konsultacija i javnih rasprava na nacionalnom Portalu e-Konsultacije
  • Vladaćete procesom i funkcionalnostima Portala e-Konsultacije

Da li ste znali?

Povećanje učešća javnosti u upravljanju javnim politikama i regulatornim aktivnostima jedan je od strateških ciljeva reforme javne uprave u Srbiji. Predviđene su brojne aktivnosti usmerene na poboljšanje uslova za veće uključivanje građana i drugih ciljnih grupa i zainteresovanih strana u oblikovanje javnih politika i propisa.

Utisci polaznika

Na odličan način su objašnjeni svi koraci u vezi sa učešćem javnosti u postupku izrade propisa i dokumenata javnih politika.
Iskustvo predavača na visokom nivou, odlična obuka!