Ugovori o grantovima-sprovođenje

Osnovne informacije

 • Dva dana (12 sati)
 • Zaposleni koji rade na poslovima pripreme, ugovaranja, kontrole kvaliteta, sprovođenja, praćenja, kontrole i revizije grantova u okviru nacionalnih programa i programa teritorijalne saradnje.
 • Trening ili vebinar
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Poznavaćete EU postupak i pravila za dodeljivanje bespovratnih sredstava prema PRAG – u
 • Demonstriraćete razumevanje osnovnih koraka i faza u vezi sa sprovođenjem grantova na programima pretpristupne pomoći EU u okviru IPA programa teritorijalne saradnje;
 • Upoznaćete se sa pojednostavljenim opcijama za troškove (Simpified cost options);
 • Prepoznaćete uloge i odgovornosti lica i tela u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU;
 • Razumećete proces izveštavanja i vrste plaćanja kod grant ugovora;
 • Razumećete pravila koja se odnose na prihvatljivost troškova;
 • Poznavaćete vrste administrativnih i terenskih kontrola kod grant ugovora;
 • Razumećete sličnosti i razlike između pravila koja se primenjuju kod grantova kada se radi o nacionalnim programima i grantovima kod programa teritorijalne saradnje;
 • Naučićete zahteve EU u pogledu obezbeđivanja javnosti i vidljivosti u sprovođenju ugovora o grantu.

Da li ste znali?

Telo za ugovaranje nadležno je za objavljivanje programa rada i poziva za podnošenje predloga, primanje predloga, predsedavanje Komisijama za ocenjivanje predloga i odlučivanje o rezultatima objavljenih poziva. Ono je dužno da Evropskoj komisiji podnese Izveštaj o ocenjivanju predloga, detaljan pregled predloženih grantova i, po potrebi, nacrte ugovora na prethodno odobrenje

Utisci polaznika

Dobijenim informacijama i prezentacijom sam najviše zadovoljan.
Navođenje konkretnih primera iz prakse, je zaista korisno.