Unapređenje prevencije i suzbijanja trgovine ljudima na nacionalnom nivou

Osnovne informacije

Šta ćete naučiti

 • Objašnjavaćete pojam trgovine ljudima i razlikovaćete ga od sličnih pojava (krijumčarenje ljudima, prostitucija, prosjačenje, povreda prava po osnovu rada, nasilje u porodici); 
 • Navodićete međunarodne i domaće standarde i regulativu u ovoj oblasti; 
 • Diskutovaćete o problemu trgovine ljudima u svetu i u Srbiji; 
 • Navodićete uzroke i faze procesa trgovine ljudima; 
 • Imaćete svest o ugroženim i ranjivim grupama koje su u većem riziku od trgovine ljudima; 
 • Poznavaćete indikatore trgovine ljudima različitih sistema (policija, socijalna zaštita, prosveta ) i razume mehanizme delovanja; 
 • Razumećete značaj prepoznavanja sumnje na postojanje trgovine ljudima i obavezu prijavljivanja; 
 • Upoznaćete je sa pravima žrtava trgovine ljudima; 
 • Diskutovaćete o mogućim načinima zloupotrebe savremenih tehnologija i riziku od trgovine ljudima; 
 • Razumećete državne politike prevencije i suzbijanja trgovine ljudima i upoznat je sa institucionalnim okvirom; 
 • Objašnjavaćete međusektorsku saradnju u prevenciji i suzbijanju trgovine ljudima; 
 • Prepoznaćete ulogu civilnog društva u prevenciji i suzbijanju trgovine ljudima.

Da li ste znali?

Trgovina ljudima predstavlja parazitski zločin koji se hrani ranjivošću, razvija se u vreme neizvesnosti i profitira od neaktivnosti.

Utisci polaznika

Predavač i sadržaj - odličan.
Zadovoljna sam predavačem i procesom funkcionisanja.