Upravljanje projektnim ciklusom i izvori finansiranja projekata

Osnovne informacije

 • Dva dana (12 sati)
 • Rukovodioci i službenici u organizacionim jedinicama za upravljanje projektima, organizacionim jedinicama za lokalni ekonomski razvoj, kao i službe za finansijsko planiranje i budžet.
 • Trening
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razlikovaćete osnovne faze projektnog ciklusa i moćićete da svojim rečima sumirate njihove glavne odlike, značaj i međusobnu zavisnost.
 • Dovodićete u vezu lokalna planska i budžetska dokumenta i procese sa fazama identifikacije i formulisanja projektnih ideja u projektnom ciklusu.
 • Razumećete zadatke koji se izvršavaju u pojedinim fazama projektnog ciklusa, uloge različitih organizacionih delova uprave/zaposlenih i potrebu njihove koordinacije.
 • Na konkretnim primerima lokalnih projekata u svojoj JLS uspešno identifikovaćete korake u projektnom upravljanju i zaduženja članova projektnih timova.
 • Razlikovaćete glavne programe pomoći EU i najčešće modalitete finansiranja/sprovođenja na lokalnom nivou.
 • Prepoznavaćete i druge glavne izvore međunarodne pomoći dostupne lokalnoj samoupravi i načine za informisanje o aktuelnim programima.
 • Dovodićete u vezu upravljanje projektnim ciklusom (PCM) i korišćenje domaćih izvora finansiranja, kako za JLS kao aplikanta po konkursima, tako i za JLS kao davaoca finansijskih sredstava za programe od javnog interesa koje realizuju udruženja i sl.

Da li ste znali?

Projektni ciklus je metodologija za izradu predloga projekta i njegovu realizaciju. Nešto detaljnija definicija objašnjava PCM kao metodologiju koja obuhvata različite alate i instrumente, a čije korišćenje nam olakšava planiranje, pisanje, realizaciju i upravljanje projektom

Utisci polaznika

Zadovoljna sam količinom dobijenih informacija;
Naučili smo vođenje kroz ceo proces pripreme projekta i upoznavanjem sa praktičnim mogućim problemima.