Uvod u upravljanje ljudskim resursima

Osnovne informacije

 • Dva dana (12 sati)
 • Lica koja prvi put zasnivaju radni odnos u državnim organima i pripravnici u oblasti rada poslovi upravljanje ljudskim resursima.
 • Treningili online obuka
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Naučićete primenu propisa u svim procesima upravljanja ljudskim resursima (zapošljavanje, razvrstavanje, prijem u radni odnos, napredovanje, vrednovanje, razvoj karijere itd);
 • Razlikovaćete ponašanje, opšte funkcionalne i posebne funkcionalne kompetencije za rad državnih službenika; 
 • Poznavaćete analizu posla radnih mesta u državnim organima i proces izrade akata o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta organa 
 • Učestvovaćete u pripremi nacrta kadrovskog plana uz poštovanje svih propisanih zahteva; 
 • Objašnjavaćete procedu regrutacije i selekcije državnih službenika;  
 • Poznavaćete načine izrade nacrta programa za orijentaciju novozaposlenog; ; 
 • Navodićete principe i korake u postupku vrednovanja radne uspešnosti; 
 • Objašnjavaćete ulogu zaposlenog na poslovima upravljanja ljudskim resusrima u u oblasti utvrđivanja potreba, pripreme, sprovođenja i vrednovanja programa stručnog usavršavanja; 
 • Objašnjavaćete mogućnosti profesionalnog, karijernog razvoja i razvoja talenata u službeničkom sistemu;
 • Poznavaćete ulogu informacionog sistema za upravljanje ljudskim resursima (HRMIS) u ULjR ;
 • Navodićete primere dobre prakse u oblasti strateškog upravljanja ljudskim resursima;
 • Objašnjavaćete ulogu kadrovskih jedinica u kreiranju organizacione kulture;
 • Primenjivaćete principe antidiskriminacije u procesu ULjR zasnovanom na kompetencijama.

Da li ste znali?

Upravljanje ljudskim resursima (Human Resource Management - HRM), je posebna naučna disciplina menadžmenta, koja uključuje sve procese i aktivnosti koje imaju za cilj upravljanje ljudskim resursima neke organizacije. Oblast HRM obuhvata praktično sve aspekte odnosa sa zaposlenima u nekoj organizaciji.

Utisci polaznika

Zadovoljna sam kvalitetom objašnjavanja i prezentovanjem primera.
Prezadovoljan sam prenosom znanja i praktičnim primerima.