Vođenje međunarodnih pregovora

Osnovne informacije

 • Jedan dan (6 sati)
 • Službenici koji obavljaju poslove međunarodne saradnje, službenici koji učestvuju u izradi nacrta propisa.
 • Seminar
 • Potvrda o učešću

Šta ćete naučiti

 • Razlikujovaćete karakteristike dobro sačinjenog predloga osnove za vođenje pregovora i zaključivanje međunarodnih ugovora;
 • Znaćete način i specifičnosti određivanja delegacije za vođenje pregovora;
 • Razumećete obaveznost zastupanja stavova utvrđenih u osnovi za vođenje pregovora;
 • Razlikovaćete činioce uspešne pripreme terena za pregovore na različitim primerima iz prakse;
 • Znaćete važnost usaglašavanja osnovnih principa za pregovore analizirajući primere iz međunarodne prakse;
 • Razlikovaćete specifičnosti različitih pregovaračkih pozicija i shodno tome različitih prioriteta pregovaračkih strana na konkretnim praktičnim primerima;
 • Prepoznavaćete uticaj različitih karakteristika ličnosti učesnika u pregovorima na tok i ishod pregovora (kultura, temperament, društvenost, ponašanje, spremnost na kompromis i dr.) uz analizu konkretnih primera;
 • Diskutovaćete o važnosti odabira adekvatnog mesta za vođenje pregovara kao i činilaca konteksta u kojem se pregovori vode;
 • Simuliraćete deo toka pregovora delegacije uz povratnu informaciju učesnika o različitim aspektima toka pregovora;
 • Pripremaćete nacrt teksta izveštaja sa osnovnim elementima o toku pregovora.

Da li ste znali?

Delegacija Republike Srbije određena za vođenje pregovora ne može u toku pregovora odstupati od načelnih stavova utvrđenih u osnovi. Ako u toku pregovora druga strana ne prihvati stavove utvrđene u osnovi ili predloži da se razmatraju pitanja o kojima nisu zauzeti stavovi u osnovi, delegacija Republike Srbije će zatražiti nove stavove Vlade, a po potrebi i odložiti pregovore.

Utisci polaznika

Jako sam zadovoljna, interaktivna i dinamična obuka!
Dosta primera iz prakse koje je moguće primeniti u radu.