Zaštita podataka o ličnosti

Osnovne informacije

 • Jedan dan (6 sati)
 • Službenici koji rade na poslovima obrade podataka o ličnosti.
 • Seminar ili vebinar
 • Potvrda

Šta ćete naučiti

 • Poznavaćete koncept zaštite podataka o ličnosti kao ljudskog prava, osnove pravnog okvira i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;  
 • Razumećete aktuelnu evropsku regulativu u oblasti zaštite podataka o ličnosti i njen značaj za Republiku Srbiju; 
 • Poznavaćete normativni okvir u oblasti zaštite podataka o ličnosti u Republici Srbiji; 
 • Poznavaćete terminologiju, prava lica i obaveze rukovalaca u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti, prema važećem Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti; 
 • Razumećete položaj, ulogu i praksu Poverenika u zaštiti podataka o ličnosti u Republici Srbiji; 
 • Razumećete značaj procedura koje se odnose na prikupljanje, obradu i čuvanje podataka o ličnosti; 
 • Upoznaćete građane sa pravima koja im pripadaju po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti i pomagati im u samom postupku ostvarivanja tih prava; 
 • Objašnjavaćete izazove u primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti; 
 • Razumećete mehanizme zaštite podataka prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti; 
 • Moći ćete da navede oblike obrade podataka o ličnosti, koji su izazvani tehnološkim razvojem i rizicima koje nose; 
 • Razumećete odnos prava na zaštitu podataka o ličnosti i prava na pristup informacijama od javnog značaja, kao i ograničenje pristupa informacijama od javnog značaja sa aspekta zaštite podataka o ličnosti;  
 • Poštovaćete princip antidiskriminacije u primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. 

Da li ste znali?

Zaštita podataka o ličnosti obezbeđuje se svakom fizičkom licu, bez obzira na državljanstvo i prebivalište, rasu, godine života, pol, jezik, veroispovest, političko i drugo uverenje, nacionalnu pripadnost, socijalno poreklo i status, imovinsko stanje, rođenje, obrazovanje, društveni položaj ili druga lična svojstva.

Utisci polaznika

Dobar predavač, jasan i na lep način prezentuje i drži pažnju; Efikasnost i količina informacija koje smo dobili.
Pozitivan utisak širinom iznesenog materijala, raznolikošću izlaganja i pregledom svih aspekata teme i inoviranjem pravnih propisa.