Zaštita prava osoba sa invaliditetom

Osnovne informacije

 • Jedan dan (6 sati)
 • Svi državni službenici
 • Radionica
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Moći ćete da objasnite medicinsku i socijalnu definiciju invaliditeta;
 • Navodićete različite vrste invaliditeta;
 • Poznavaćete pravni okvir za ostvarivanje prava i zaštitu od diskriminacije osoba sa invaliditetom;
 • Diskutovaćete o značaju uvođenja pojma pristupačnosti u svim fazama upravljanja javnim politikama;
 • Navodićete primere pravilnog i razumnog prilagođavanja za osobe sa različitim vrstama invaliditeta;
 • Razlikovaćete teškoće u savladavanju pristupnih i komunikacionih barijera sa kojima se suočavaju osobe sa različitim vrstama invaliditeta;
 • Razumećete važnost asertivne komunikacije sa osobama sa invaliditetom;
 • Demonstriraćete sposobnost da informaciju i uslugu učini pristupačnom osobi sa invaliditetom.

Da li ste znali?

Invaliditet je koncept koji se razvija i prozlazi iz interakcije između osobe sa ličnom teškoćom i spoljnih barijera koje sprečavaju njeno puno i efikasno učešće u društvu na jednakim osnovama sa drugima.

Utisci polaznika

Odlična prezentacija. Dobijena su razjašnjenja i dati primeri iz prakse.
Nove informacije koje mogu da primenjujem u praksi. Samo predavanje vebinara je odlično prezentovano.